Dwen Gij Saeh Gvendaengz Begvah Youq Ndaw Cingzgingj “Duzgaeq Caeuq Duzbit Doxyaeng”

发表时间:2016-02-27 08:50  责任编辑:广西民语委  点击:次  来源:广西民语委

Dwen Gij Saeh Gvendaengz Begvah Youq Ndaw Cingzgingj “Duzgaeq Caeuq Duzbit Doxyaeng” ( Vahcuengh-Yinghyij)
Gvangjsih Minzyijveij Gohyenzcu Vangz Dazvuj (culij yenzgiuyenz)
 
    Mehyah ndaw ranz gou, miz mboengq ndeu ndaej hoengq bae cawx byaek, maz daengz ranz couh naeuz haet neix canh ndaej geijlai geijlai ngaenzceij lo. Mehmbwk lumj yah gou neix, saekseiz mbouj sawj vunz bae nyoengx de, lumj daj aen mbaet faexndoek dauj gij haeuxsan okdaeujsaxsax yienghneix, de daekeiqfwngfwng gag byonj gij seng’eiqging de okdaeuj: Youq aen dan gai nohmou ndeu, fwngz de ceijceij gaiq ndoksej mou ndeu, aen bak daj seiziq gangj gvenq gij Vahcuengh de wzwzaxax nyaenjok gawq coenz Begvah ndeu “Geij......Geijlai ngaenz (几......几多钱)?”, caj mbouj ndaej boux lauxbanj gai noh haenx han coenz sat, de sikhaek fwt youh yotok daih ngeih gawq Begvah “Lij noix mbouj noix di (从少唔少的)?”  
Ndaej gwn couh maedmaed gwn, de riuj aen swxbyaek daj dan nohmou haenx laebdaeb byaij bae naj. Cawx byaekheu oiq, cawx hingnoh laux, youq Mazcunh aen caisicangz cauzhuhu、gak cungj gak yiengh givei gaujcab youh mbinfoenfoen neix, cijaeu gij coenz lumj “Lij noix mbouj noix di ?” 、“Bengz dai vunz lo (贵得吓死人喽)!” miz Begvah yienghceij de gangj okbak, gyoengq lauxbanj gai noh gai byaek haenx mboujguenj hung naeuz iq bouxboux naj couh riunyumnyum, gaenjgaenjgipgip dap de naeuz “mbouj bengz lawz, mbouj bengz lawz, gij lauxbeksingq dangq gou yienghneix, ngoenzngoenz bae buekrengz conh hanh, cij ra ndaej song sam maenz ngaenz sawj.” Gyonj hwnjdaeuj gangj, baengh gij Begvah wzwzaxax de, yah gou daj gak ngaenz youh gak ngaenz yienghneix cik noix baenz lai, de dauqdaej mbaet ndaej di cienz cawx byaek bingzseiz cungj sawj lai hawj vunz haenx lo.     
Youq henz daiz gwn haeux gou gag caegcaeg riu: Sawj gij rengz lumj dawz vaizdoengz bae cae naz neix baenz lai, cij gip ndaej geij coenz Begvah banlaux vunz Namzningz gangj haenx, couh fwngz haenz sim haenz cungj naemj bae caisicangz at gyaqcienz byaekheu, danghnaeuz bae hag monz yijyenz moq, bouxboux cungj daiq gij naemjfap miz leih cij bae hag neix, baenzneix daengx aen seiqgyaiq lumj maz yiengh! Ndaw sim dwg yienghneix siengj, gij coenz gangj okbak gou dauq mbouj dwg yienghneix lo:“Baenzlawz cungj ndaej gij saeh lumj mwngz gangj baenzneix ndei, duzgaeq caeuq duzbit doxyaeng, cungj saeh neix gou raen lai lo, mwngz couh mbouj bungz daengz saek boux lauxbanj de mbouj rox gangj Begvah a?” 
    Gij yienghceij mehyah gou bae hag Begvah, dauq hawj gou naemjhwnj gij saeh ndeiriu seizgonq son swhyungh gou hag Begvah haenx lo. 
    Ndaw seiz gou youq Baekging doeg yenzgiuswngh, naemj daeuj wnggai dwg 1989 nienz lo, hix mbouj rox dwg gijmaz yenzyouz yinxhwnj, boux swhyungh gou rox gangj Gveiliujva haenx siengj hag Begvah, gou ne, rox gangj Begvah hoeng siengj gaen de hag di Gveiliujva ndeu, gawqyienz dwg dox vuenh mwngz ndei gou caemh ndei, de caeuq gou youh caemh youq aen suzse ndeu, mbouj sawj gawjhengz gijmaz yizsiz baiq saefouh, song beixnuengx sikhaek aj bak couh hag gangj.
    Bouxlawz hix liuhsiengj mbouj daengz, baengh gij Bujdunghva guh giekdaej, dawz liux saek seiz gauj mbouj cingcuj baenzlawz doeg song aen swz “mai (gai)” caeuq “maih(cawx)” (song aen swz neix gij swnghdiu de caeuq Begvah cingq dauqfanj gvaqdaeuj,) mbouj sawj geij ngoenz gij Gveiliujva gou hag haenx gou couh gangj ndaej dawzbanj lo, geij bi le lij gip ndaej gij swz haedsim youq ndaw Gveiliujva beijlumj “langh yih gauh daeuz youj goq lungj (狼衣高头有嗰龙, youq gwnz buhlaengj miz aen congh ndeu)”, swhyungh gou ne, caenhguenj de ciengq go、diuq foux、sij sei daengj bonjlingx yienghyiengh ak gvaq gou, hoeng de dauq deng gij duenjyij Begvah geizgeizgvaiqgvaiq haenx lumj “gvaiq cij mbouj ndaej (怪唔之得)”、“seizneix ngoenzngoenz heuh [de] guh ‘gaeq’ (而家成日咸做‘鸡’)”daengjdaengj haih camj lo, baenz aen singgeiz gvaq bae lo, de roxnyinh diuz linx de couh lumj mbouj dwg linx bonjfaenh. Baihlaeng ne? Baihlaeng gienh saeh neix song beixnuengx raeuz couh gauj mbouj roengz bae lo.  
    Gij Gveiliujva gou gaen swhyungh hag caeuq gip ndaej haenx, daengz seizneix lij maedmaedsaedsaed cuengq youq ndaw ukgyaeuj gou, mwh fwngz haenz, youq gij ciengzhab habsik, gou saek seiz lij saj song souj hawj vunz yawj. Buenq hwnz boux vunz dog ndeu gag ninz, youq ndaw sim gag angq gag riu baihlaeng, gou hix naemj mbouj doeng, nanzdauh gij vunz lumj gou fanjwngq baenzneix menh, caemh ndaej youq hag yijyenz moq fuengmienh neix beij swhyungh gou noixnoix cungj ak di ndeu? Naemjnaemj couh gag rox mbouj dwg yienghneix: Swhyungh gou dwg boux “gijyinz” ak ndeu, de  nyaenj gvaq diuz giuz gauhgauj iq youh nyaet haenx, baengh bonjsaeh daj Gveibwz Yinhcwngz nungzgyah cung daengz Baekging daeuj doegsaw, bonjfaenh de youh doengzseiz rox gangj gij coenz lumj Vahcuengh、Gveiliujva caeuq Bujdunghva, (gij nwngzlig hag yijyenz de ak gvaq vunz lai lo,) dan hag geij gawq coenz Begvah, mbouj miz maz lijyouz gaujbaenz gij gizmen “duzgaeq caeuq duzbit doxyaeng” ya.
    Youq Begvah ndawde, dauqdaej miz gijmaz mingzdangz, haih camj baenzlai mbauq ndei sau gyaeu gij vunz siengj bae hag ndei de neix ne?
    Hwnj yinhdwzvangj baez caz, eiyo, Begvah cij dwg gij gangjfap vunz Guengjsae, youq Guengjdoeng gij diegfatyenz de, aen mingz cingqsik de dwg heuh guh “Yezyij”, youh heuh guh Vahguengjdoeng、Vahguengjfaeuj. Ban sienseng miz dungxcaiz lai ndeu naeuz,Yezyij dwg cungj fanghyenz youq ndaw Hancang yijhi Han yijcuz ndeu, daj sawjyungh fanveiz daeuj yawj, de dwg gij coenz gij vunz youq Guengjdoeng ( genjcwng “Yez”) caeuq mbangj vunz youq dieg Guengjsae、Haijnamz、Yanghgangj、Aumwnz sawjyungh haenx. Lij mbouj cij di neix, “youq digih Doengnamzyaq caeuq gij dieg vunz Guengjdoeng senj bae youq haenx, Yezyij cungj miz vunz dawz daeuj sawjyungh.” Daj gawq coenz baihlaeng neix bae naemj, gij vunz Guengjdoeng gaxgonq caeuq seizneix miz mbeilaux gamj bae seiqgyaiq gak dieg ra gwn, yienghneix youq gak dieg daengx seiqgyaiq, beijlumj youq Doengnamzyaq、Gyahnazda、Audaliya、Yinghgoz、Fazgoz caeuq Meijgoz,cungj miz gij vunz sawj Begvah neix.
    Begvah daj gizlawz daeuj?
    Bae cazcaz gij lizsij miz nanaengq, couh rox Yezyij dwg cungj yijyenz vwnhoz ndeu, de youz vah bonjdeih Lingxnamz caeuq gij coenz Cunghyenz seizgeq doxgyaux le cij cauxbaenz. Gunghyenz 214 nienz gaxgonq, Cinzgoz yiengq baihnamz daeuj hoenx gij vunz Bekyied, seiz Cinzsijvangz hoenx Bekyied ndaej hingz le, haujlai Bouxgun Cunghyenz couh senj daeuj Lingxnamz youq roengzdaeuj, gyoengqde aeu Guengjsaenq guh cungsim cwngci、ginghci caeuq vwnzva youq benq dieg Lingxnamz, yienghneix gij vunz Bouxgun、Bouxbekyied gaujgaujcabcab youq guhdoih, ngoenzngoenz gyaulouz daj gij yienghceij “duzgaeq caeuq duzbit doxyaeng” hwnjdin, [ngoenz dam ngoenz, ngoenz beij ngoenz lai rox di,] gij Yezyij seizgeq couh menhmenh cauxbaenz caeuq ndaej fazcanj hwnjdaeuj lo. Baihlaeng youq geij aen ciuzdaih doxciep haenx, cungj miz gij vunz Cunghyenz byaij yiengq baihnamz, daeuj daengz Lingxnamz guh ranz youq、bae ra gwn. Youq gij vunz neix ndawde, haujlai dwg gij vunz ndaw ranz de miz vunz dang hak hung rox naeuz miz ngaenz lai, roxnaeuz dwg gij vunz miz dungxcaiz rox gangj rox sij rox veh, Yezyij seizgeq youq gyoengqde yingjyangj baihlaj, menhmenh fazcanj couh bienq baenz gij Yezyij (Begvah) ngoenzneix. 
    Youq Lingxnamz digih, Begvah riengz henz dah gak cihliuz Cuhgyangh sanqbaeuq, gyonj hwnj daeuj gangj de sawj youq baihlaj seiq benq dieg hung neix: Yezhaij、Swyi、Gauhyangz caeuq Gveinamz. Gaengawq 《Gvangjsih Dunghci·Hanyij Fanghyenz Ci》, youq bonj saw neix ndaw de song boux yozcej Liengz Cinsw、Linz Yiz naeuz, gij Gveinamzbenq Yezyij (Guengjsae Begvah) youh faen baenz Guengjfaeujbenq、Yunghsinzbenq、Gouhloubenq caeuq Ginhlenzbenq, de cujyau dwg Mingzcauz、Cinghcauz seiz, daihbuek vunz Guengjdoeng haeuj Guengjsae daeuj guh seng’eiq、guh hak le menhmenh youq gyoengqde yingjyangj baihlaj cij cauxbaenz. Gij yinzgouj sawj Guengjsae Begvah gaenq miz 1200 lai fanh vunz (1998 nienz).  
    Gij Begvah gou sawj liux cuhcungh、gauhcungh 5 bi seizgan hag ndaej haenx, naemj daeuj wnggai dwg gij Yezyij sawj youq Yunghsinzbenq, caiq gya gij haeujyaem Vahcuengh bonjfaenh gou. Aenvih seiz mbouj seiz dingq gij Yezyij louzhengzgoh lumj gij go《Seiq Vunz Neix Siengj Aeu Gijmaz(一生何求)》youz Cinz Bwzgyangz ciengq haenx, caiq gya aiq yawj gij Yezyij denyingj caeuq densigi lumj 《Sanghaijdanh (上海滩)》、《Hoz Yenzgyaz(霍元甲)》 daengjdaengj, couhcinj gou ciengz youq moux aen gok Namzningz youq, hoeng gou caeuq gij vunz rox gangj Begvah youh youq seiqgyaiq gak dieg ragwn haenx gyaulouz, dauq mbouj miz maz gazngaih hung lawz.   
    Doiq gij doxgaiq bonjfaenh gag miz haenx, saekseiz dauq mbouj rox bae insik de. Dawz le doiq gij yienhsiengq Begvah hamzmiz gij swzvei caengzdaej Yijyenz Bekyied seizgeq haenx roxnyinh miz yinxdaeuz, gou doiq gij Begvah Yunghsinzbenq gou rox gangj haenx mbouj miz maz daegbied gamjgyoz, siengfanj, gou dauq daegbied hozhaenz gij vunz rox gangj Begvah Ginhlenzbenq haenx, vih gijmaz ne? Aenvih gij vunz rox gangj Begvah Ginhlenzbenq haenx, gij yaemyinh hidungj de miz gij sezyezyinh [ʃ]、[tʃ] caeuq Yinghyij doxdoengz haenx, miz de youq hag yijyenz moq fuengmienh couh miz gij youhsi dienseng haenx lo! Bae siengj siengj ba, danghnaeuz daj iq couh rox gangj sezyezyinh, youq hagdangz ndawde hag Yinghyij, mbouj dwg ndaej mbaetyungh daihbaj daihbaj seizgan a? 
    Mwngz gojnwngz mbouj saenq: Beixlaux, mwngz mbouj dwg ciq gij bajheiq “duzgaeq caeuq duzbit doxyaeng” daeuj yaeuh gou ba? Caen mbouj dwg yaeuh vunz lawz, gij Begvah youq Ginhlenzbenq caen miz sezyezyinh, gizsaed gij yaem neix youq Bingzvah Namzningz ndaw de caemh miz, lumj gij swz [ʃa55] (抽打)、[Na22tʃa22](纠缠)neix couh dwg lo. Mwngz gojnwngz youh hemq: Beixlaux, mwngz lij caengz gangj vihmaz swhyungh mwngz hag Begvah seiz gauj baenz gij yienghceij “duzgaeq caeuq duzbit doxyaeng” ba? Eiyo, caen dwg, vunz laux lo geiqsingq couh ca di lo. Gij dapanq de dwg yienghneix: Gou hag Begvah sawj liux cuhcungh、gauhcungh 5 bi seizgan, swhyungh gou cij ngamq hag aen singgeiz ndeu, yungh seizgan baenz dinj, baenzlawz baenz yungzheih couh bae hag ndaej de ne?      
                                        
(附:英译)
      On the Matters Related to Cantonese under the Circumstance of “A Rooster Talks with A Duck” 
( Zhuang-English)
Huang Dawu (assistant researcher)
    Scientific Research Department of the Minority Languages Commission of Guangxi Zhuang Autonomous Region
 
    At a certain period, my wife always possessed a leisure and she assigned the time to buy vegetable, meat and the like at market. When she returned home, she would happily repeat her feat “earning this money and saving that money” this morning to me. A common woman just like my wife, even without pushing any encourage, frankly just like pouring down a stream of white rice from a traditional Zhuang bamboo container, she told me about her business expertise with an animated expression: beside a pork stall, with her finger pointing at a pork rib, at first she hesitantly forced a Cantonese sentence “How......How much money (几......几多蚊鸡)?” out from her mouth, as I known, which had been speaking Zhuang language fluently since her childhood. And then, waiting no time to the end of the answer from the stall owner, urgently she pushed out another Cantonese sentence from her mouth “Can I buy it with a less price (从少唔少啲)?” 
    With her money-saving practice, she carried a vegetable basket and went ahead from the pork stall leisurely. Buying a bundle of fresh Chinese cabbage, buying pieces of mature and strong ginger, and so forth at the bustling Macun Farm-Produce-Oriented Comprehensive Market with different mixed odors, so long as she repeated her presentable Cantonese sentences such as  “Can I buy it with a less price?” 、“It is so expensive (贵得吓死人喽)!” , all big or small bosses selling meat and vegetable would extend their full smile on their faces and rushed to answer her with the saying “not expensive, not expensive, common people just like me work hard everyday just for earning a little of painstaking penny”. Generally speaking, relying on her half-mature Cantonese, accumulating from a penny to another penny, she struggled to earn a handful of little money from the price gap.As one could imagine, without the help of her Cantonese skill, she would have to pay the normal price at the regular days. 
    Covertly I hid smile on my face by the dinner table: if one person just like my wife practised so hard and finally just grasped one or two sentences of Nanning-style Cantonese and after that, she just could not help but simply thought going to a farm market to chop the vegetable price by applying her language skills, if all persons starting to learn a new language had the same utilitarian motivation, such phenomenon would be a mess to this pure world! In my mind I could have the above-mentioned thinking, but the words coming out from my mouth turned out to be as followings:“It is hard to have all the good things as you mentioned, I have encountered lots of the circumstances as a rooster talks with a duck, at your market, I truly believe there should have such a boss who could not speak Cantonese and you simply just could not take the advantage of your language capacity.”
    The situation my wife trying her best to master a few sentences of Cantonese, let me recollected the previous funny pictures I taught Cantonese for my big brother under the same academic mentor. 
    It is the time I pursued my postgraduate career with my senior brother, precisely it should be the year of 1989. The origin of mutual learning for both of us is hard to recall, the basic facts are that, my senior brother who had mastered Guiliu sub-dialect of Southwestern Mandarin among Chinese wanted to learn Cantonese, and for me, who knew Cantonese but wanted to learn a little bit of Guiliu sub-dialect from my senior brother, the situation was so favorable since both of us had the desire of mutual exchange and happily shared the same dormitory, we spared no time to hold a ceremony of formal master-acknowledging and immediately started to teach and learn, in turn, one of the desired languages.
    Unexpectedly, depending on the sustainable foundation of my Standard Mandarin, except sometimes confusing the spelling of two words “买(ma:i35, sell)” and “卖(ma:i55, buy)”, which had the opposite spellings to my familiar words in Baihua, within a couple of days I started to possess the capacity of fluently speaking Guiliu sub-dialect, a few years later I still grasped the core phrases just like “there is a hole on the sweater (狼衣高头有嗰龙)”in Guiliu sub-dialect. Converse to my promising condition, my senior brother faced an awkward situation when he tried to speak the Cantonese phrases like “it is no wonder that (怪唔之得)”、“currently [she] is been called a street girl repeatedly (而家成日咸做‘鸡’)” even though he was better than I greatly on the aspects of singing, dancing and poem-writing. After a week practice, he felt that his tongue was not flexible enough to match the demand of speaking the Cantonese sentences smoothly. And then, gradually such practice of mutually teaching and learning a new sub-dialect or dialect of Chinese between both of us was been ended harmlessly.
    The Guiliu sub-dialect, I learned from my senior brother, now is still embedded in the bottom of my heart, at the suitable occasions, I would show it off before the others if I like. In midnight, while sleeping by myself and after a moment happiness, I still wondered: a dull and learning-slow person just like me, to compare with my senior brother, still could have the strong point at the aspect of learning a new language? Thinking for a while, and I knew it was not true: My senior brother was a talented “juren”, who grasping a rare opportunity of study from a peasant household in Xincheng County of Guangxi’s northern region to the capital Beijing by passing the arduous national-united exam of Gaokao, and he possessed the capacity of simultaneously speaking Zhuang language, Guiliu sub-dialect of Southwestern Mandarin dialect and Standard Mandarin fluently, it was hard for one to imagine that he could get entangled into the mess “ a rooster talks with a duck” in the initial phase struggling to grasp some Cantonese sentences.    
    In Cantonese, are there any core contents to cause the difficulty of learning and let the handsome boys and beautiful girls feel confused in the process of mastering it?
    Searching on the Internet, aha, we could find that, “Baihua” is just the form of address for Guangxi people to call Cantonese, in its original place of Guangdong Province, its appellation is “Cantonese language”, also been called "Cuangdong language" or "Guangfu language". According to the say of a group of scholarly gurus, Cantonese is a dialect of Chinese branch among Sino-Tibetan language family. Provided viewing from the domain of its application, Cantonese is “the daily-use language of the people of Guangdong (abbreviated as ‘Yue (粤)’) ”  and “of some people of Guangxi, Hainan, Hongkong and Macao”, further more, “Cantonese is been spoken at the region of Southeast Asia and the places the Cantonese migrants live”. Regurgitating the meaning of last sentence above-mentioned, we could figure out the following connotation: the Guangdong people dare to go all corners of the world to earn their livings previously and currently, so in all the places of this globe, just like Southeast Asia, Canada, Australia, the United Kingdom, France and the United States of America, surely there are certain people who speak Cantonese at daily base.
    Where is the Cantonese from?
    Looking into the related history, we know that Cantonese is a mixed variety between local languages of Lingnan region and the ancient Chinese language in Zhongyuan. At year of 214 BC, the army of Qin dynasty headed southward and attacked the people of Baiyue. After the Baiyue region was conquered by Qin Shi Huang, many Han people of Zhongyuan region migrated to the areas of Lingnan, so both of the aboriginals and the migrants lived and mingled together, every single day they had to communicate messages under the very difficult situation of “a rooster talks with a duck”, with a result the ancient Cantonese gradually broke out its new way and finally formed its mature appearance. After that, the Han people of Zhongyuan region continued their move of migration to Lingnan in the continuous dynasties, among these migrants, many came from the grand families of good reputation, or many were well-known scholars equipping with the prestigious literary and art skills, and under their comprehensive influence, the ancient Cantonese slowly headed its path to become the contemporary Cantonese (Baihua).  
    In the geographic areas of Lingnan, Cantonese is been disseminated along the different tributaries of the Pearl River (Zhu Jiang, or Zhu River). In general, it include four dialects: Yuehai, Siyi, Gaoyang and Guinan. According to the narration of two scholars Liang Zhenshi and Lin Yi, from the book The Local Records of Chinese Dialects in Guangxi under the Series of Guangxi General History, the Guinan dialect could be divided as 4 sub-dialects: Guangfu, Yongxun, Goulou and Qinlian. It is been brought into shape after the gradual  influence the Guangdong people come to Guangxi for trade and engaging in administrative governance in the long periods of Ming and Qing dynasties, now more than 12 million people in Guangxi could speak Cantonese (1998).  
     The variety of Cantonese, which cost me 5 years to learn when I was a middle school student, should be the Yongxun sub-dialect of Guinan dialect of Cantonese, and dyeing with the features of my Zhuang accent. Thanks to listening the songs in Cantopop just like “Meaning of Life (Yat Sang Ho Kau)” sang by Danny Chan Bak-Keung from time to time, and keenly watching the Cantonese movies and TV series such as The Bund (edition of Chow Yun-fat) , and The Legendary Fok (Wong Yuen-sun as the protagonist), so even I live in a secluded corner of Nanning City, I have no big problem to communicate with the people coming from the different places around the world by applying the tool of Cantonese.
    For the things you have possessed, sometimes you may not know how to cherish them. In my case, except having the great interest on the phenomenon “Cantonese has the words which borrows from the bottom-tiered lexicons of ancient Baiyue languages”, I have no special affection to the Yongxun sub-dialect of Guinan Cantonese I could speak, in contrast, I always envy the persons who could speak Qinlian sub-dialect of Guinan Cantonese, why? Because the phonology of Qinlian variety has the same laminal consonants [ʃ]、[tʃ] , just like in English, that is to say, that would mean that the people speaking Qinlian variety have the great advantages while learning a new foreign language! Just imaging that, if you could spell and use the words with laminal consonants at your childhood, one day you get into your classroom and follow one of your teachers to learn English, doesn’t that means you could save a lot of time at your spelling and reading sections? 
    You may not believe it: big brother, do you cheat on me by the cheap trick “a rooster talks with a duck”? I dare not to tell you a lie, truly the variety of Qinlian sub-dialect among Guinan Cantonese has laminal consonants in its phonology, and the Nanning Pinghua has these consonants, too, with the known and handy examples just like [ʃa55] (抽打, to lash, to whip)、[Na22tʃa22] (纠缠, get entangled). You may yell out again: is it true you still don’t tell us why your big brother get into the circumstance of “a rooster talks with a duck” when he learned Cantonese? You are right on that, I get bad memory a little bit these days as I turn older and older. The answer for that is: all the time I spent to learn and finally could speak Cantonese fluently in my middle school career is 5 full years, and my senior brother just spent a week to learn it, it is not so easy for a person to master Cantonese in just a short time, right? 
 
                   三稿修订于2015年5月11日
                 (转载请注明源自广西民语委官网)
            
   
分享到:
打印本页】  【关闭窗口】  【返回顶部