关公的“青龙偃月刀”在哪?(汉壮英)——谈谈翻译中文化信息的缺失

发表时间:2015-10-20 08:49  责任编辑:广西民语委  点击:次  来源:广西民语委
广西民语委科研处 黄达武(助理研究员)
    Fag Cax Gvanh Gungh Gaek Lungzheu Yiengh Lumj Ronghndwen Ndawco Haenx Youq Gizlawz? ( Vahgun-Vahcuengh-Yinghyij)
----Gangjgangj Gijsaeh Maetdoek Vwnzva Saenqsik Youq Ndaw Fanhoiz
Gvangjsih Minzyijveij Gohyenzcu Vangz Dazvuj (culij yenzgiuyenz)
    小时候,在溶溶月光氤氲中、在呵斥嬉闹顽童的大榕树下,偶尔听到村中的长者讲三国,说关公有把青龙偃月刀,当时就激动得不得了,恨不得拿家中屋角的扫把乱舞,晚上枕在老爸的大腿上睡觉也不安生,小手小脚乱蹬。回想在那穿补丁衣裤习以为常的年代,自己有时的幸福指数还是蛮高的。
    Mwh iqetet, youq ndaw ronghndwen ronghsagsag gvaeghumx daengxbiengz, youq baihlaj gorungz hung giz seiz mbouj seiz sawj hat gij lwgnyez luenh hemq luenh diuq luenh buet haenx, gou miz gihvei ndaej dingqraen bouxlaux ndawmbanj ndeu gangj gij gojgaeq《Sam Guek Yanjyi》,baez dingq raen de gangj Gvanh Gungh miz fag cax gaek lungzheu yiengh lumj ronghndwen ndawco ndeu, seizhaenx gou couh gag angqfaengxfaengx, haemz mbouj ndaej sikhaek aeu sauqbaet gok ranz luenh foux, haemh haenx bae ninz, gyaeuj ingbaengh goekga daxboh, gou siengj yaemzdingh roengzdaeuj hih yaemz mbouj ndaej, dinfwngz iqet gou lij doeng dik sae dik. Dauqngeix gij nienzdaih baenz bi daenj buhvaq doeng nyib sae nyib mbouj launyaenq haenx, saek seiz gou lij roxnyinh bonjfaenh angqdangqmaz.  
    到邕宁县高级中学读书,夜深人静的被窝中,借着泛黄的电筒光,自己有了细细品味有关“青龙偃月刀”情节的闲暇。斩颜良、诛文丑、千里走单骑过五关杀六将,《三国演义》中的关羽,一个义字当头的英雄,手持一把“青龙偃月刀”,足跨赤兔马,借着时势,和诸葛亮、张飞等名重一时的文武人才,成就了结义兄长刘备的霸业。想着“五虎将”之首关公的过人事迹和诸般豪气,寂寂长夜,文弱书生如我,竟也起了闻鸡起舞的念头,经典作品确实充满了正能量。
    Bae daengz Yunghningz Yen Gauhgiz Cunghyoz doegsaw, mwh haemh yaemzcubcub youq ndaw denz, baengh gij rongh henjyemzyemz aen dendungz, gou miz hoengq daihbaj lo, ndaej menhmenh bae cim gij gojgaeq Gvanh Gungh caeuq gij cingzcez gvendaengz fag cax gaek lungzheu yiengh lumj ronghndwen ndawco lo. Raemj Yenz Liengz、gaj Vwnz Couj、gag boux vunz dog ndeu gwih max cienleix youq gwnz roen roemxgvaq haj gvan gajdai roek ciengq, boux Gvanh Yij sij youq ndaw saw《Sam Guek Yanjyi》 neix, caencaen cingqcingq dwg boux yinghyungz gaeuq miz cungsim caeuq cingzngeih, de fwngz gaem fag cax gaek lungzheu yiengh lumj ronghndwen ndawco, laj ga gwih Maxcizdu, baengh gij seizheiq ndei, caeuq doengz seizdaih Cuhgoz Lieng、Cangh Feih daengj bang vunz vwnzvuj ak ok mingz neix, gaenq guhbaenz gij saehnieb laeb guek beixgezyi Liuz Bei. Naemj daengz gij saeh vunz guh mbouj ndaej de gag guh ndaej haenx, naemj daengz cungjcungj yinghyungz gigai Gvanh Gungh boux youq baihdaeuz ndaw “ Haj Boux Ciengqlingj Ak Dangq Guk” neix, couh suanq dwg youq haemh yaemzcubcub, gou boux hagseng maj caengz miz maz rengz neix, hih ngeix aeu baez dingq raen gaeq haen couh yaek hwnjdaeuj lienh ndang cij ndaej, mbouj loek lawz, gij saw ginghdenj saedsaed caihcaih miz rim gij naengzliengh hawj vunz gag bae haenqrengz buek guh.    
    2002年9月到美国康州的纽海文小镇深造。2003年早春的一天,繁忙的功课结束,在窗外皑皑白雪和地下室中淡淡乡愁的陪伴下,自己突发奇想,想读一读关公的故事。既然身在美国,那就应选英文版的《三国演义》了。上网一搜,汉学家查尔斯·亨利·布雷维特·泰勒(Charles Henry Brewitt Taylor)翻译的《Romance of the Three Kingdoms》就映入眼帘。一读,哎呀,竟是读不出当年那个味了,其中一个细节深深击穿了我往下品读的兴趣:关公重八十二斤的青龙偃月刀,竟成了“一把长柄弯刀,叫青龙马刀 ,足足重一百磅(a long-handled, curve blade called Green-Dragon Saber, which weighed a full one hundred pounds)”。
    2002 nienz 9 nyied, gou bae daengz Meijgoz Ganghcouh aen cin iq Niujhaijvwnz (New Haven), caiq lai baez doeg saw. Youq codaeuz seizcin 2003 nienz, ngoenz ndeu gij saeh hwnjdangz guh cozye nyaengq haenx gietsat lo, youq gij siet haumangxmangx baihrog conghcueng caeuq gij fwnhveiz boux dog naengh youq ranz funghlajnamh gag you gag heiq vunz ndawranz Nanzningz haenx buenx baihlaj, gou sawqmwh siengj doeg gij gojgaeq Gvanh Gungh. Siengj daengz swhgeij geiqyenz vunz youq Meijgoz lo, baenzlawz cungj wandang senj gij banjbonj《Sam Guek Yanjyi》aeu Yinghvwnz yaenq haenx ba. Hwnj vangjloz baez ra, couh raen bonj saw《Sam Guek Yanjyi (Romance of the Three Kingdoms)》boux hanyozgyah Cazwjswh·Hwnghli·Buleizveizdwz·Dailwz(Charles Henry Brewitt Taylor)fanhoiz haenx lo. Baez doeg, aiya, baenzlawz cungj mbouj raen gij yaenxdaeuz seiz gauhcungh roxnyinh haenx lo, ndawde miz aen sicez ndeu, vanzcienz buqvaih gij hingci gou bae laebdaeb doeg roengzbae: Fag cax Gvanh Gungh gaek lungzheu yiengh lumj ronghndwen ndawco naek 82 gaen haenx, dauq bienq baenz “fag cax gungj gaenz raez ndeu, heuh maxdau lungzheu, naekgwggwg baenz bak bangq(a long-handled, curve blade called Green-Dragon Saber, which weighed a full one hundred pounds)”.
    汉学家查尔斯·泰勒1857年生于英国苏塞克斯,11岁丧父,1880年23岁时携新婚的妻子爱丽丝到中国的福州造船厂教数学、海上航行等课程。就是在这个时候,这个年轻人受到了一个汉学家的鼓励,开始研究汉语。1885年法国军队炮轰造船厂后,他加入大清皇家海关总税务司,1920年退休前在天津、北京、汕头、云南、奉天(沈阳)等地任职。让他名满天下的英文版《三国演义》,面世于1925年,这时距他第一次踏入陌生的中国土地、中间历经丧妻丧子等诸般苦楚,已足足过了四十五个年头。四十多年汉文化的浸润,已让他有了把“斤”换成英伦“磅”的意识,学会如何游刃有余地向西方的同胞解说“重八十二斤的青龙偃月刀”。
    Hanyozgyah Cazwjswh·Dailwz 1857 nienz seng youq Yinghgoz Suhswzgwzswh (Sussex), 11 bi seiz boh de couh gvaqseiq lo, 1880 nienz de 23 bi seiz, caeuq mehyah moq Ailiswh (Alice Mary Vale) de doengzcaemh daeuj daengz Cunghgoz Fuzcouh Cauconzcangj son suyoz、hangzhingz gwnzhaij daengj goqcingz. Couh dwg youq aen seiz neix, boux vunzoiq neix ndaej boux hanyozgyah ndeu gujli, haidaeuz bae yenzgiu Vahgun. 1885 nienz gij bing Fazgoz aeu bauq hoenx aen Cauconzcangj youq Fuzcouh haenx le, de gyahaeuj Daihcingh Vangzgyah Haijgvanh Cungjsuivuswh, youq 1920 nienz doiqyouh gaxgonq, de youq Denhcinh、Baekging 、Sandouz、Yinznanz、Fungdenh (Sinjyangz) gij dieg neix guhhong. Bonj《Sam Guek Yanjyi》aeu Yinghvwnz yaenq hawj gij mingz de daengx seiqgyaiq vunz cungj roxdoh haenx, youq 1925 nienz yaenq ok fathengz, aen seiz neix, liz de daih’it baez daeuj daengz Cunghgoz gij dieg sengswtswt、cungqgyang ginggvaq cungjcungj haemzhoj lumj dai yah dai lwg haenx, gaenq gvaqbae 45 bi lo. Gij dumhcimq caeuq nyinhbouj Han vwnzva youq ndawseiz 40 lai bi, gaenq hawj de miz gij yisiz aeu“gaen”vuenhbaenz“bangq”Yinghgoz bae, hagrox baenzlawz soengsetset yiengq gij beixnuengx Saefueng de gejhoiz caeuq gangjmingz “fag cax gaek lungzheu yiengh lumj ronghndwen ndawco naek 82 gaen haenx”dwg gijmaz.
    只是汉文化圈的人习惯“斤”,英语世界的人熟稔“磅”,“斤”译成“磅”后,习惯了“斤”的这个圈子的人,跑到另一个世界去体验“磅”,恐怕很难体味到当初惯熟的“斤”了。当初依附在“斤”上的文化信息,随着转译成“磅”,对汉文化圈的人来说,无异于或多或少流失了一些。
    Hoeng gij vunz youq aen gvaengh hung Han vwnzva yingjyangj neix gvenqsug cih saw “gaen”, gij vunz youq Yinghyij seiqgyaiq haenx roxnaj aen swz “bangq”,  “gaen” hoiz baenz “bangq” le, boux vunz youq aen gvaengh hung gvenqsug “gaen” neix, deuz bae lingh aen seiqgyaiq daejniemh “bangq”, lauheiq cimz mbouj ndaej gij feihdauh “gaen” seizgonq gvenqsug haenx lo. Gij vwnzva saenqsik seizgonq eifouq youq gwnz aen cih “gaen” haenx, gaenriengz gij gocwngz “gaen” hoiz baenz “bangq”, doiq gij vunz youq aen gvaengh hung Han vwnzva neix daeuj gangj, lailai noinoi cungj doeksaet di he bae lo.    
    同样的例子,也常见于不同语种之间的翻译。如壮语的地名“Nazbit”翻译成汉语“那笔”,如望文生义,以为“那笔”的地名与“笔”有什么关联,那就错了,其实“naz”在壮语中是“田”的意思,“bit”是“鸭”,“Nazbit”即“鸭田”,跟“笔”啥的八竿子扯不上关系,其原始的文化信息一经壮译汉便流失了。
    Gij laeh doxdoengz, youq fanhoiz ndaw yijyenz mbouj doengz haenx caemh ciengz raen. Beijlumj aen diegmingz Vahcuengh“Nazbit”, hoiz baenz Vahgun couh dwg “那笔”, danghnaeuz raen swz couh roxnyinh dawz ndaej gij eiqsei de, ganjnaeuz aen diegmingz “那笔” caeuq “笔” miz maz nanaengq, yienghneix couh gauj loeng lo, gizsaed, “naz” youq Vahcuengh ndaw de dwg “田”, “bit” couh dwg “鸭” ,gij “Nazbit” Vahcuengh youq ndaw Vahgun dwg “鸭田”, caeuq “笔” baenzlawz gangj cungj mbouj miz maz nanaengq, [hoeng“Nazbit”hoiz baenz “那笔”,] gij vwnzva saenqsik ndawgoek de baez ginggvaq Vahcuengh hoiz baenz Vahgun couh laesaet lo. 
    看翻译作品,许许多多的人名地名总让我觉得隔层皮,难有舒服感。如越南语中的“Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ”,汉译为“巴地头顿省”。不怪译者,事不亲为不知难,自己去翻译也高明不到哪里去,怪只怪需翻译的两种语言身世不同,音系中的声韵母没有完全相同的对应关系。英语中的“Coca-Cola”翻成汉语的“可口可乐”,这样的经典不多见,更多的,是译者虽拿出“皓首穷经”的精神,翻译的结果却未必尽如人意。
    Yawj gij cozbinj fanhoiz gvaqdaeuj haenx, haujlai coh vunz caeuq diegmingz, cungj hawj gou roxnyinh de gek cengz naeng, baenzbaenz cungj roxnyinh mbouj daih simsoeng. Beijlumj aen swz Yeznanzyij “Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ”,youq Vahgun ndawde hoiz baenz “巴地头顿省”. Mbouj ndaej bae gvaiq bouxfanhoiz, haujlai saeh mbouj bae guh couh mbouj rox de baenzlawz nanz, bonjfaenh gou bae hoiz, lauheiq hih ra mbouj ndaej aen swz engq ndei haenx, gvaiq cih gvaiq song cungj yijyenz sawj fanhoiz haenx goekgaen mbouj doengz, gij singmeh caeuq yinhmeh youq ndaw yinhhi de mbouj miz gij doiqwngq gvanhaeh vanzcenz doxdoengz. Aen swz Yinghyij“Coca-Cola”hoiz baenz Vahgun “可口可乐”,gij laeh ginghdenj neix mbouj ciengz raen, gij cingzgvang youq fanhoiz ndawde engq ciengz raen haenx, dwg bouxfanhoiz couhcinj aeu gij cingsaenz “gyaeuj ndoq byoem hau cungj mbouj lau” okdaeuj, gij gezgoj fanhoiz de baenzlawz bae yawj hih cungj mbouj daih hab’eiq lawz.
    如何解决翻译中的文化信息流失问题呢?前人和翻译界的同行已有好办法:先列出原文的写法,再加上其意的解释。如维基网站的词条“昭拍耶河”,先列出其泰语原文“แม่น้ำเจ้าพระยา”,顺列出英译“Chao Phraya River”,再加上解释:“华语俗称湄南河,是泰国最主要的河流。‘昭拍耶’在泰语的意思是‘河流之母’,而‘湄南’直译为‘水之母’,其实是泰语‘河流’的意思。”
    Youq fanhoiz ndawde, baenzlawz bae gaijgez gij vwndiz laesaet vwnzva saenqsik ne? Banlaux caeuq gij doengzhangz youq ndaw yozgai fanhoiz gaenq miz banhfap ndei lo: Sien liedok gij sijfap aen swz yaekaeu gejhoiz haenx, cai demgya gij gejhoiz eiqsei de. Lumj swzdiuz “昭拍耶河” youq gwnz Veizgih vangjcan (Wiki website) , de sien liedok gij sijfap aen swz Daiyij “แม่น้ำเจ้าพระยา” yaekaeu gejhoiz neix, swnhbienh liedok aen swz “Chao Phraya River” yungh Yinghyij fanhoiz neix, caiq demgya  gij eiqsei gejhoiz de:“Youq Vahgun, sibgvenq heuh de Dah Meiznanzhoz, youq ndaw Daigoz, de dwg diuz dah ceiq youqgaenj ndeu. Gij eiqsei ‘cauhbwzyez (Chao Phraya )’ youq ndaw Daiyij dwg ‘daxmeh aen dah’, ‘Meiznanz’ cigciep fanhoiz gvaqdaeuj couh dwg ‘daxmeh diuz raemx’, youq ndaw Daiyij saedceiq gij eiqsei de dwg ‘diuzdah’.”
    在英语角,笔者曾遇一人,他说“I have two cocks”时依然笑意满面,与之闲聊的老外早闻言色变。他想说的是“我有两只公鸡”,老外可能多了一层想法,想到了“我有两条XX”。外语永远是外语,笔者不禁感慨,忽然想到自己在英文版的《三国演义》中找不到关公重82斤的青龙偃月刀,而汉学家查尔斯·泰勒却手到擒来,不禁冷汗直冒后背。
    Youq aen gokyinghyij, gou gaenq bungz boux vunz ndeu, mwh gangj “I have two cocks” seiz, de naj lij riunyumnyum, hoeng bouxguekrog caeuq de gangj doeng gangj sae haenx naj caeux bienq lo. De siengj naeuz “Gou miz song duz gaeqboux”, bouxguekrog gojnaengz naemj lai lo, naemj daengz “Gou miz song diuz XX”. Vaiyij baenzlawz roengzrengz hag cungj dwg vaiyij, gou nyaenx mbouj ndaej ganjdan, sawqmwh siengj daengz cihgeij youq 《Sam Guek Yanjyi》banj Yinghvwnz ndawde ra mbouj raen fag cax Gvanh Gungh gaek lungzheu yiengh lumj ronghndwen ndawco naek 82 gaen, hoeng hanyozgyah Cazwjswh·Dailwz soengset couh ra ndaej, gaenq dingj mbouj ndaej  laengndang bonjfaenh hanh gag conhcatcat. 
 
                                         
(附:英译)
    Where Is the Green-Dragon Saber with Curve Blade of Guan Gong?
----On the Missing of Cultural Information in the Processing of Translation
Huang Dawu (assistant researcher)
    Scientific Research Department of the Minority Languages Commission of Guangxi Zhuang Autonomous Region
    At childhood, under a giant and old banyan, among the skyful of smooth and bright moonlight as well as accompanying by my hilarious child fellows who, time and time again were ordered to keep quiet by their moms, I heard a story related to Guan Gong from Romance of the Three Kingdoms, which narrated by a senior guru of my natural village. While learning that the majestic-looking Guan Gong had a powerful green-dragon saber with curve blade, I could not hold my emotional mood, at the moment if a daily-use broom at hand, surely I would wield it wildly following the imaginary Guan Gong-style tirelessly. At that night, while sleeping nestling to the thigh of my old man, I still could not bring my emotional mood under control, now and then each of my little hands and feet would swing or kick off blindly. Thinking back the hard time wearing patched clothes is so regular to me all year round, the happy index of myself, at times could maintain its high and favorable level.   
    By chance I had the opportunity of further learning at the Senior Middle School of Yongning County. One peacefully deep night, covering by my thin quilt, I possessed a leisure to fully appreciate the fighting details concerning Guan Yu and his Green Dragon Saber with curve blade. Slaying Yan Liang, killing Wen Chou, riding alone for thousands of miles while breaking through 5 heavy-defending passes and killing 6 fierce military generals, all above-mentioned deeds had proved that, Guan Yu, the famous figure depicted in the book Romance of the Three Kingdoms, was really a loyal and righteous hero. Holding the Green Dragon Saber with curve blade in his hand, riding a powerful steed known as the “Red Hare”, making use of the time situation, joining with the civilly and militarily talented group taking part in by Zhuge Liang, Zhang Fei, etc., Guan Yu had play a great role to help establishing the state of Shu Han, which was founded and ruled by his sworn elder brother, Liu Bei. Thinking back the uncommon deeds and heroic spirits of Guan Gong, who also the head of the Five Tiger Generals under Liu Bei, in the peacefully long night, as an ungrown-up middle school student, surely I felt that a strong desire of rising up upon hearing the crow of a rooster and practising with my sword had run through my body thoroughly. The classic work was full of positive energy to inspire common people just like me, undoubtedly.  
    On September, 2002, by chance again I came to the little town, New Haven of Connecticut, USA to pursue my further learning. One day among the early spring of 2003, after getting over my awesome assignments from the daytime classrooms, accompanying by the dazzlingly white snow outside the window as well as by the thin nostalgia, I sat in my basement and the desire wanting to read the story of Guan Gong came to me from no where. Since I had have my feet on the land of USA, an English-edition of Romance of the Three Kingdoms should be my favorite. Going to the website, the e-book Romance of the Three Kingdoms, which was translated by Sinologist Charles Henry Brewitt Taylor, almost automatically jumped out to the screen before my eyes. I began my reading waiting no time, oh my! I couldn’t touch the taste I had in the process of previous reading, one detail spoiled my interest of further reading profoundly: the Green Dragon Saber with curve blade of Guan Gong, which weighed a full 82 jins, had become “a long-handled, curve blade called Green-Dragon Saber, which weighed a full one hundred pounds”.  
    Sinologist Charles Taylor was born 1857 at (Kingston, ) Sussex, England. When he was 11 (1868), his father committed suicide. 1880, at age of 23, he married Alice Mary Vale. Joining by his bride, at the same year, he began a journey to China and taught mathematics, maritime navigation, etc. at the Naval School of the Foochow Arsenal. At that time the young man met and was encouraged by a Sinologist (Herbert Giles) and began to learn Chinese. After the Foochow Arsenal was bombarded by French artillery in 1885, Charles Taylor joined the Chinese Maritime Customs Service and, before his retire in 1920, he worked in different Chinese places of Tientsin (Tianjin), Peking (Beijing), Swatow (Shantou), Yunnan, Mukden (Shenyang),etc,. His English translation of Romance of the Three Kingdoms, which brought and is bringing his name to all academic corners of the world, was published in 1925. To him, it is the time 45 years has gone by from the very first step he grounded his feet on the unfamiliar oriental land of China, and among which, he suffered so many pains such as he lost his wife (Alice Mary Vale) and his son (Raymond, killed as a member of the Field Ambulance Service in World War I) with interval. The immersion of Chinese culture in more than 40 years, has let him grasp the consciousness turning the “jin”of Chinese into English“pound”while translating, and learn how to expound the Chinese meaning of “the Green Dragon Saber with curve blade, which weighed a full 82 jins” for his occidental fellows clearly.   
    But the persons in the cultural circle of Chinese get used to the expression “jin”, the people in English cultural society are familiar with the measure of “pound”, when the “jin” has been translated into “pound”,    the people getting used to the “jin” run into another culture-different world to taste the “pound”, most likely they could not reach the original sense of “jin”. The cultural information originally attached on the character of “jin”, while translated into “pound”, for the people living in the cultural circle of Chinese, more or less, would lost some specifically. 
    Such examples, are quite common in the process of translation between certain different languages. For example, the place name of “Nazbit” in Zhuang language has been translated into its Chinese counterpart, “那笔”, if one watches its appearance of Chinese symbol, and thinks the place name of “那笔”would have some meaningful relations with “笔(pen)”, that turns out to be wrong. As a matter of fact, the literal meaning of “naz” in Zhuang is “田 (paddy field)”, and “bit”is “鸭(duck)”,“ Nazbit ” namely “鸭田 (The Paddy Field of Ducks)”,surely its original meaning has nothing involved with“笔(pen)”, and we could see that, after the processing of translation, the originally cultural meaning of “ Nazbit ” has been lost completely.
    While reading the translated works, to my knowledge I always feel that, many personal names and place names in translation have not been translated to reach their perfect expressing ways in another language, and that makes me feel odd somewhat. The handy example is the practice turning “Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ” in Vietnamese into its Chinese rendering of “巴地头顿省”. No one should be blamed for that, you have no idea how hard it is when you stand outside the domain of translation as an onlooker, imaging that, had the task of translation been assigned to me, frankly to say, I am afraid I could not find the better expressing way either even trying my best. To put it another way, the different parentage between two languages translated in need should be blamed for it causes the most difficulty in equal rendering, for the two lack the corresponding relations of initial consonant and same final syllables in their phonologies. The examplary case translating “Coca-Cola”of English into its Chinese counterpart of “可口可乐” is quite rare and precious and, the common scene in the struggling domain of translation is that, the outcomes of translation are not adopted cordially by the public though the translators try their best all year long. 
    How to solve the loss problem of cultural information? The pilot translators in the past and the current professionals in translation colosseum have mastered its best solution:[For a certain term,] first listing its original way in the targeted language, then explaining its original meaning through the language applied. The example is listed as following:For the entry of “昭拍耶河”, first the translator lists its original way“แม่น้ำเจ้าพระยา”in Thai, for the convenient of potential readers lists its English rendering of “Chao Phraya River”, then explain its original meaning through Chinese:“华语俗称湄南河,是泰国最主要的河流。‘昭拍耶’在泰语的意思是‘河流之母’,而‘湄南’直译为‘水之母’,其实是泰语‘河流’的意思。(It is called Chao Phraya River orally in Chinese, the major river in Thailand. In Thai language, ‘Chao Phraya’  signifies that it is the chief river in the kingdom of Thailand. ‘Me Nam’ is ‘the Mother of waters’ literally, in reality it means it is a ‘river’. )”   
    In an English corner, once I met a person, and I found that he had a full smile on his face when he said “I have two cocks”, the response to his saying was that, his chat partner, a foreigner immediately set his jaw grimly. Maybe he wanted to express the meaning “I have two roosters”, but the foreigner thought further, and grasped the mean message “I have two XX”! Oh my! A foreign language is always a foreign language, I shook my head and unavoidably sighed for the difficulty to master a second language. All of a sudden, I thought of I could not find out the Green Dragon Saber with curve blade of Guan Gong, which weighed a full 82 jins in the English-edition Romance of the Three Kingdoms, conversely Sinologist Charles Taylor could find it out easily, at that very moment, I could not hold my cold sweat back and it started to break out on my back. 
 
                                二稿修订于2015年4月1日
                          (转载请注明源自广西民语委官网)
            
   

分享到:
打印本页】  【关闭窗口】  【返回顶部